fbpx

Naturläkemedel

Kapitlets innehåll:

  • Vad är naturläkemedel?
  • Krav på naturläkemedel och vanliga läkemedel
  • Egenvårdspreparat
  • Naturläkemedel inom vården
  • GMP
  • Vanliga naturläkemedel och deras effekter

Lärandemål – Efter detta kapitel ska du:

  • Ha en grundläggande kunskap om naturläkemedel
  • Förstå skillnader och likheter mellan begreppen läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott
  • Ha kännedom om några vanliga naturläkemedel och dess effekter


Naturläkemedel är för de flesta ett ganska okänt område. Varken vårdpersonal, kostvetare eller brukarna av naturläkemedel har särskilt stora kunskaper inom området. Många associerar det till alternativ medicin, örtmedicin eller homeopati. Eftersom många människor regelbundet använder naturläkemedel är det viktigt att få en grundläggande orientering på området. Uppskattningar har gjort gällande att hela 20 procent av befolkningen använder naturläkemedel minst en gång per vecka!
I Sverige har naturläkemedel funnits som ett väl definierat begrepp sedan 1992. Det var nämligen då naturläkemedelsförordningen tillkom för att städa upp lite i djungeln bland olika kosttillskott och naturpreparat. Vad som klassas som naturläkemedel eller inte regleras av Läkemedelsverket och definieras som ”läkemedel av naturligt ursprung, ej alltför bearbetat och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning.”. Definitionen är alltså ganska luddig och ”läkemedel med naturligt ursprung” skulle i prinicip kunna tillämpas på många vanliga läkemedel som exempelvis acetylsalicylsyra (treo, magnesyl, aspirin) då denna återfinns i sin naturliga form, salicylsyra, i ett flertal grödor. Det finns ingen strikt gränslinje för hur modifierat och bearbetat läkemedlet får vara för att fortfarande klassas som naturläkemedel.

Bevisad effekt
Naturläkemedel har bevisade effekter och beviskraven när det gäller effektivitet är de samma som för vanliga läkemedel. Det betyder dock inte att naturläkemedel har en 100%-ig effektivitet, och det har inte vanliga läkemedel heller. Vissa individer är så kallade nollresponders och det gäller naturläkemedel så väl som vanliga läkemedel.
En sak som skiljer naturläkemedel från vanliga läkemedel är att de inte har någon bevisad säkerhet. Att bevisa att ett preparat är säkert rent hälsomässigt är ett dyrt projekt. En mycket stor del av utvecklingskostnaderna för vanliga läkemedel kommer från säkerhetsprövningar som sker i olika faser. I den första fasen testar man läkemedlet på djur av olika arter. Om dessa mår bra så övergår man till att testa på friska människor och om preparatet passar testet testar man sedan på sjuka människor. När preparatet sedan lanseras följer man upp rapporterade biverkningar för att kontinuerligt följa nytto- och skadeffekter av läkemedlet i fråga.

Hur kan då naturläkemedel säljas utan att säkerheten är bevisad? Att bevisa säkerhet är, som tidigare har nämnts, kostsamt och genom att naturläkemedel har traditionell användning känner man sig säker på att inga allvarliga biverkningar poppar ut ur garderoben. Naturläkemedlet ginseng är ett bra exempel på traditionell användning då man har använt det i tusentals år i Kina.

Naturläkemedel är egenvårdspreparat
Naturläkemedel är så kallade egenvårdspreparat. Det innebär att man ställer en diagnos på sig själv om vad som är fel och att man sedan avgör vilket preparat som är lämpligt. Egenvårdspreparat är behäftade med två problem. Det ena är om diagnosen verkligen är rätt? Börjar man behandla ett symptom kanske man fördröjer upptäckten av en allvarlig bakomliggande sjukdom. Det andra problemet med egenvårdspreparat är risken för interaktioner. Interaktion innebär att effekten av andra läkemedel minskar eller förstärks av ett naturläkemedel. Ett klassiskt exempel på ett sådant naturläkemedel är johannesört som slår ut effekten av många läkemedel

Naturläkemedel inom vården
Inom vården varierar användningen av naturläkemedel och naturmedelkraftigt mellan olika europeiska länder. I Tyskland är naturmedel (varav många motsvarar våra naturläkemedel) mycket populära inom vården. Läkare skriver ut dessa på recept och användningen är generellt stor, vilket medför en mindre användning av traditionella läkemedel. Detta menar förespråkarna leder till mindre biverkningar och mindre utsättningsproblem. Utsättningsproblem innebär att det kan vara svårt att sluta med ett läkemedel och ofta får man trappa ner doserna under en längre tid. Naturläkemedel har ofta en mycket mer långsamt insättande effekt och full effekt av naturläkemedlet nås ibland först efter flera veckors medicinering. Omvänt går inte allt ur kroppen på en gång när man slutar inta dessa och den här kvardröjande effekten finns hos bl. a. johannesört vilket minskar utsättningsproblemen.

Naturläkemedel är tillverkade enligt GMP
GMP står för Good Manufactoring Practise och det handlar om att man standardiserar för innehållet i produkten. Tar man ett läkemedel vill man förstås att alla tabletter ska innehålla en lika stor dos av de aktiva ämnena. När det gäller naturläkemedel är detta lite mer problematiskt eftersom halterna av olika ämnen kan variera kraftigt med klimat och andra odlingsförhållanden. Därför väljer man att standardisera preparaten efter halterna av vissa markörsubstanser. GMP innebär också att det ställs krav på lokaler, maskiner och kompetens hos personalen som hanterar tillverkningen. Naturläkemedel har också läkemedelsmoms på 25%, vilket ibland slår lite fel då ett preparat som exempelvis fiskolja kan säljas som både naturläkemedel och kosttillskott. I det första fallet blir momsen 25% medan det i det andra fallet blir den bara 12%, trots att det kan vara samma olja. En fördel för fabrikanterna av naturläkemedlet är att de kan använda mer hälsopåståenden på förpackning och i marknadsföring. I resten av detta avsnitt om naturläkemedel kommer vi att titta närmare på några olika naturläkemedel.

Ska man rekommendera naturläkemedel?
Vårdpersonal får rekommendera naturläkemedel om det går i linje med beprövad erfarenhet och vetenskap. Har man inte någon vårdlegitimation bör man inte rekommendera naturläkemedel, men man kan alltid upplysa om dessa eftersom det i slutänden är patienten själv som tar ställning till om de ska bruka naturläkemedel eller inte.

Naturläkemedel – några exempel

Ginko Biloba
Ginko Biloba, eller tempelträd som det också kallas, är en levande fossil. För 250 miljoner år sedan var tempelträden den dominerande trädarten på jorden och man har hittat fossil efter ett 50-tal arter på alla jordens kontinenter. Idag finns bara en art kvar. Den är vildväxande i sydostasien, men odlas kommersiellt bland annat i Frankrike, USA och Korea. Det är från bladen man gör Ginko Biloba-preparatet. De verksamma ämnena i Ginko är de så kallade ginkoliderna. De har förmågan att förbättra cirkulationen i de minsta blodkärlen, vilket tros är mekansimen bakom såväl effekt som biverkningar av Ginko Biloba.

Indikation (det man tar preparatet mot. Godkänt av läkemedelsverket):
-långvariga minnesbesvär hos äldre, yrsel och öronsusningar.

Biverkningar: blodtrycksfall, ökad blödningstid, allergiska reaktioner

Interaktioner: inga kända

Övrigt: Ginko har även uppvisat effekter mot demens och Claudiocato Intermittens (kärlförträningar i benen)

Probiotika
Probiotika är den gemensamma benämningen på mikroorganismer som har positiva effekter på vår hälsa. Vi har 1-2 kg bakterier i våra tarmar och de lever i symbios med oss. Får man rubbningar i sin tarmflora får det stora konsekvenser på vår hälsa, bland annat för vårt immunförsvar. Efter en antibiotikakur är kroppen extra mottaglig för nya infektioner, eftersom antibiotikan har slagit ut en del av våra nyttiga bakterier som fungerar som en barriär mot andra infektionsalstrande bakterier. Även vid utlandsvistelser kan tarmfloran påverkas och vid dessa tillfällen är probiotikatillskott extra intressanta. Probiotika finns också i syrade produkter som fil och yoghurt, samt syrade grönsaker.
Indikation: normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag-tarmbesvär, t ex lindrig diarré och förstoppning samt förebyggande och behandling av vanlig okomplicerad turistdiarré.

Fiskolja
Omega-3 fetter från marina källor har många viktiga funktioner i våra kroppar. De fungerar som byggstenar för hjärnan och påverkar inflammationer och risken för blodproppar positivt. Ett lågt intag av omega-3 kan öka risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom många får i sig för lite marina omega-3 fetter kan ett extra tillskott förebygga hjärt- och kälrsjukdomar enligt Läkemedelsverket.

Indikation: naturläkemedel innehållande omega-3-fettsyror som kan bidra till skydd mot hjärt-kärlsjukdomar

Biverkningar: blodtrycksfall, allergier, ökad blödningsrisk

Johannesört
Johannesörten är en 30-50 cm hög växt som förekommer i den södra halvan av landet. Inte alltför sällan kan man se den i dikeskanterna med små gulaktiga blommor. Traditionellt har Johannesört används som smaksättning åt brännvin. Som naturläkemedel har Johannesört en rogivande effekt och används mot insomningsbesvär och ångest. De aktiva ämnena i johannesörten är hyperforin och hypericin.

Indikation: lätt nedstämdhet och lindrig oro. Insomningsbesvär.

Biverkningar: allergiska reaktioner, bl. a. allergi mot gråbo (gräs), ljuskänslighet.
Interaktioner: interagerar med massor av läkemedel. Undvik Johannesört om du äter något läkemedel. Varningen gäller även p-piller.

Övrigt: Johannesört har också visat på lindrande effekter vid premenstruella besvär (pms).

Panax Ginseng
I Kina har man använt Ginseng i tusentals år och dessutom mot väldigt olika åkommor. Som naturläkemedel är Ginseng godkänt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga. Ginseng är en ört som odlas under 5-6 år och sedan skördas roten från vilken ginsengpreparatet framställs. Det finns två sorters äkta Ginseng, dels vit ginseng och dels röd ginseng. Den vita ginseng är direkt framställd från ginsengroten medan den röda är upphettad så att sockret har karamelliserats i roten och därmed antagit en röd färg. Det finns många varianter av pseudoginseng, det vill säga andra preparat med ginsengklingande namn, men som inte framställs från riktig ginseng. De aktiva ämnena i ginseng är de så kallade 20-talet ginsenosiderna, varav sju ligger till grund för standardisering.

Indikationer: stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Biverkningar: Magbesvär såsom illamående, buksmärtor och diarré. Insomningsproblem. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner såsom hudutslag och klåda förekomma.

Övrigt: Hos äldre och sjuka har man observerat
• ökad fysisk prestationsförmåga
• förbättrad mental prestationsförmåga (reaktionstider och problemlösning)
• metabola effekter (förbättrade blodfetter och blodsocker)
• bättre immunförsvar (mindre infektioner)
• underlättad konvalescens
• ökad aptit
• ökad livskvalité
• anti-astmatisk effekt

Vitlök
Vitlök är inte bara ett livsmedel och kosttillskott, utan även ett naturläkemedel. Vitlöken är på många sätt fantastisk, den är inte bara välsmakande och ett smakmässigt unikum, den har också många mycket intressanta hälsoeffekter. Vitlökens intressanta hälsoeffekter kommer framför allt från det flyktiga ämnet allicin. Allicin bildas när vitlöken blir skadad och funktionen av allicinet är att motverka angrepp från virus, bakterier, svampar och parasiter. Just denna skyddande effekt är vad man utnyttjar när man äter vitlök som naturläkemedel. Vitlöken har dock andra mycket intressanta hälsoeffekter som exempelvis att vitlök effektivt sänker blodfetter och blodtryck. Viktigt att veta är att färsk vitlök eller oljeberedningar har störst effekt. Frystorkad vitlökspulver har en mycket lägre effekt.

Indikationer: lindring av förkylningssymptom.

Biverkningar: mag-/tarmbesvär, blodförtunnande, halsbränna och allergiska reaktioner.

Övriga effekter: minskad risk för blodproppar, förlängd blödningstid, lägre blodtryck, sänker blodfetter, motverkar virus (herpes), bakterier (helicobakter), svampar (candida) och parasiter.

Valeriana Officinalis
Valeriana Officinalis är en flerårig ört som växer på fuktiga ställen och som är allmän över hela landet. Den har en kort rotstock med många sidorötter. Stjälken blir 50-150 cm och när den blommar får den rosavita blommor. De aktiva ämnena är valerensyror.

Indikationer: lindrig oro, insomningsbesvär, mardrömmar.

Biverkningar: stora doser ger hang-over effekt och kan vara svagt beroendeframkallande. Stora doser kan ge trötthet, kramper i buken, skakningar i händer och fötter, vidgad pupill.

Röd solhatt
Korgblommig ört som blir upp till 60 cm och tillhör gruppen perenner. Kommer från Nordamerika, men odlas i Tyskland, USA och Schweiz. Det är svårt att jämföra olika beredningar, mycket beroende på att man använder olika fraktioner. Det vanligaste är att använda ovanjordiska delarna och pressar saft ur dem som konserveras med alkohol. Traditionell användning av röd solhatt innefattar behandling av ormbett, sår och febersjukdomar. De aktiva immunförsvarstimulerande ämnena är glykoproteiner och interferonliknande ämnen

Indiaktioner: lindring av symptom vid förkylning.

Biverkningar: allergiska reaktioner.

Kontraindikationer (när man inte ska ta preparatet): Progressiva systemiska sjukdomar såsom tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Känd allergi mot korgblommor.

Känner du dig inläst på detta avsnitt? I så fall är det dags för dig att göra kontrollfrågorna. Dessa når du här!

Läs mer och boka här!

alla utbildningar
Prenumera på vårt nyhetsmejl!

Prenumera på vårt nyhetsmejl!

Vi skickar nyhetsmejl ca sex gånger per år. Dina uppgifter som du lämnar här används enbart för detta. Läs mer om vår GDPR-policy här.

Nu är du anmäld till vårt nyhetsbrev. Glöm inte att bekräfta genom att svara ja på vårt bekräftelsemejl.