Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Nedan finner du information kring hur vi hanterar våra kunders uppgifter för vår verksamhet.

1. Inledning

Internettjänsten https://svna.se (nedan “Hemsidan”) ägs och drivs av Nutribe Sweden AB, Viktoriagatan 7, 169 69 Solna, org.nr. 559138-9894 (nedan “Nutribe”). Dessa Användarvillkor innehåller villkoren enligt vilka Nutribe tillhandahåller sina Tjänster till dig och beskriver hur du kan få tillgång till och använda Tjänsterna.

Dessa Användarvillkor gäller för dig som är kund (nedan “Kunden”) eller har ett konto (“nedan “Kontoinnehavaren”) hos Nutribe. Genom att kryssa i rutan “Jag har läst och godkänt användarvillkoren” när du registrerar ett konto, på något vis inleder ett samarbete, lämnar en bokningsförfrågan eller blir kund hos Nutribe förbinder du dig att följa användarvillkoren nedan. Alla referenser till “vi” åsyftar i dessa villkor Nutribe. Med “du” och “dig” åsyftas Kunden eller kortinnehavaren.

Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor. Du åtar dig att hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Nutribe skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående ditt konto. Nutribe kan nås via e-post under ”kontakta oss” på hemsidan.

2. Konto hos Svenska näringsakademin

När du blir kund hos Svenska näringsakademin kommer du få tillgång till vår tjänst via ett personligt konto. Detta konto använder du för att logga in och ta del av våra tjänster. Dina inloggningsuppgifter skickas ut i samband med din beställning. Om du inte fått mejl med inloggningsuppgifter kontaktar du oss. Har du tappat ditt lösenord, kan du be om ett nytt via Mitt konto.

Med ditt konto kan du även delta i våra diskussionstrådar samt att kommentera på artiklar och inlägg.

Du, och följaktligen alla unika kontoinnehavare försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. Vidare måste du uppge korrekt namn och e-postadress. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras.

3. Sekretess

3.1. Sekretess
När du använder Tjänsterna kan du skicka innehåll till Nutribe (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter) eller så kan tredje parter skicka innehåll till dig via Tjänsterna (alla ovanstående kallas ditt ”Innehåll”). Vi vet att genom att ge oss ditt Innehåll litar du på att vi hanterar det på lämpligt sätt. Nutribes integritetspolicy, tillsammans med tjänstespecifika sekretessmeddelanden (kallas tillsammans ”Nutribes integritetspolicy”), beskriver hur vi hanterar ditt Innehåll (inklusive dina personuppgifter) och vi förbinder oss att följa dessa Nutribes integritetspolicys. Du samtycker till att Nutribe kan använda och dela ditt Innehåll i enlighet med Nutribes integritetspolicys och gällande dataskyddslagar.

3.2. Konfidentiell information
Nutribe behandlar ditt Innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa Villkor (inklusive Nutribes sekretesspolicys). Emellertid utgör ditt Innehåll inte konfidentiell information om Innehållet ifråga:
(a) är allmänt känt eller offentliggörs (utom genom Nutribes överträdelse av dessa Villkor);
(b) var lagligen känt för Nutribe innan det erhölls från dig;
(c) erhålls av Nutribe från tredje part utan kunskap om överträdelsen av en förpliktelse gentemot dig; eller
(d) har tagits fram av Nutribe på oberoende sätt och utan hänvisning till ditt Innehåll. Nutribe kan lämna ut ditt Innehåll när detta krävs enligt lag men endast efter det att Nutribe, om lagen tillåter det, har använt kommersiellt rimliga metoder för att underrätta dig i syfte att ge dig möjlighet att bestrida skyldigheten att lämna ut informationen.

3.3. Säkerhet
Nutribe lagrar och bearbetar ditt Innehåll på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. Nutribe har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

4. Ditt innehåll

4.1. Du behåller äganderätten till ditt Innehåll
Du behåller äganderätten till alla dina immateriella rättigheter i ditt Innehåll. Nutribe gör inget anspråk på något av ditt Innehåll. Dessa Villkor ger oss inte någon licens eller rättighet till ditt Innehåll utom de begränsade rättigheter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt på det sätt som beskrivs i övrigt i dessa Villkor.

4.2. Begränsad licens till ditt Innehåll
Du ger Nutribe en världsomfattande, royaltifri licens att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk, offentliggöra och på annat sätt exponera ditt Innehåll, men endast för det begränsade syftet att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller enligt vad som i övrigt tillåts av Nutribes integritetspolicy. Den här licensen för sådant begränsat syfte fortsätter även efter du har slutat använda våra Tjänster, med hänsyn till sammanlagda och avidentifierade data som härleds från ditt Innehåll samt eventuella resterande säkerhetskopior av ditt Innehåll som görs i Nutribes löpande verksamhet. Den här licensen gäller även de pålitliga tredje parter vi arbetar med i den utsträckning det krävs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

4.3. Andra IP-anspråk
Nutribe respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Om du misstänker att en användare gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du rapportera det till info(a)svna.se med syfte att be vederbörande möjlighet till rättelse. Anspråk om intrång i upphovsrätten skall följa svensk lagstiftning.

5. Nutribes IP / Restriktioner

5.1. Nutribes IP
Varken dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna ger dig äganderätt till Tjänsterna eller Innehållet som du får tillgång till via Tjänsterna (förutom ditt Innehåll). Dessa Villkor ger dig inga rättigheter att använda Nutribes varumärken eller andra märkeselement.

Upphovsrätten och andra rättigheter på Material som du tar del av via tjänsten så som bild, text, laddar ner, bokmärker, sparar eller streamar ifrån Nutribes tjänst tillhör Nutribe eller Nutribes licensgivare. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig Nutribe av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från Nutribe eller dess licensgivare. Tänk på att:

 • Du endast får streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 • Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 • Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.
 • Du godkänner att Nutribe kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.
 • Du godkänner att, utöver de rättigheter som Nutribe eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger Nutribe rätten att avsluta din tillgång till Nutribes tjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Du godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa Kundvillkor gentemot dig.

5.2. Hemsidan
Nutribes hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Nutribe garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

 • Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.
 • Nutribe ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna.
 • Nutribe ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.
 • Nutribe har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

5.3. Förbjudet användande av hemsidan
Du får inte ladda upp, e-posta, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med tjänsten. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policys eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder tjänsten, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda tjänsten för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer Nutribe att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer och enheter du använder för att nå hemsidan eller våra applikationer. När du återvänder till hemsidan eller våra applikationer kommer denna cookie att möjliggöra för Nutribe att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in och använda tjänsten. För att kunna bli kontohavare, medlem eller kund hos Nutribe och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

5.4. Material på hemsidan
Allt material (inkluderat mjukvara och innehåll) på hemsidan ägs av Nutribe eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges. Det är Nutribe eller dess leverantörer som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan eller i våra applikationer. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kund- och användarvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse från Nutribe.

Innehåll på hemsidan och tjänsten såsom filmer och podcasts som erbjuds för streaming är tredje parts egendom och/eller Nutribes egen egendom. Sådan licensägare och Nutribe har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

Nutribe/Svna, Nutribe/Svnas logotyp och alla andra produkter som Nutribe erbjuder är varumärken som ägs av Nutribe Sweden AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan Nutribes samtycke.

5.5. Länkar till andra hemsidor
Nutribe kommer att länka till andra hemsidor. Nutribe granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. Nutribe är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicys, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. Nutribe är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

6. Användarinnehåll

Nutribe tillåter dig som kontoinnehavare eller kund att lägga upp kundmaterial på hemsidan. Exempelvis recensera innehåll eller skapa egen profil. Sådant material, såväl video, bilder, foton, ljud, musik eller text benämns som “Användarmaterial” i dessa Villkor. I detta inkluderas inte den användarinformation du anger när du registrerar ett konto hos Nutribe.

Genom att ta del av, eller lägga upp Användarinnehåll på Hemsidan godkänner du dessa Kundvillkor.
Nutribe granskar inte systematiskt Användarinnehåll och är inte ansvariga för innehållet i något Användarmaterial och lämnar inte heller några garantier kring Användarmaterial.

Nutribe förbehåller sig rätten, att efter egen bedömning, ta bort Användarinnehåll, eller att stänga av och/eller begränsa ditt tillträde till hela eller delar Hemsidan utan varsel om du bryter mot dessa villkor.

Genom att lägga upp Användarinnehåll ger du Nutribe tillstånd att använda ditt material för interna affärsmässiga syften såsom att analysera trender eller för göra reklam för Nutribe/Svna. Nutribe kommer inte att sälja vidare Användarinnehåll, men du godkänner att Nutribe har rätt att indirekt dra nytta av ditt Användarinnehåll genom att, till exempel, internmarknadsföra sin egen tjänst eller sälja reklam som syns bredvid ditt Användarinnehåll.

Nutribe kan också länka Användarinnehåll eller delar av Användarinnehåll, till annat material, inkluderat material upplagt av andra kunder och kontoinnehavare, eller material skapat av Nutribe och/eller tredje part.

Varje gång du lägger upp Användarinnehåll hos Nutribe måste du tänka på att:

 • Du äger rättigheterna till Användarinnehållet eller har upphovsmannens godkännande att lägga upp materialet.
 • Ditt Användarinnehåll är inte olagligt, stötande, hotfullt, pornografiskt, rasistiskt, trakasserande, etniskt stötande, uppmanande till beteenden som kan uppfattas som kriminellt eller på annat sätt olämpligt.
 • Ditt Användarinnehåll inte marknadsför någon tjänst, produkt eller företag.
 • Ditt Användarinnehåll identifierar inte någon individ (genom namn, adress, bild eller video) under 18 års ålder, och om ditt Användarinnehåll identifierar en individ över 18 års ålder har du dennes godkännande att bli identifierad på exakt det sätt du gör i ditt Användarinnehåll.
 • Du inte utger dig att vara någon annan.

7. Kontohantering

7.1 Personuppgifter
All kundinformation såsom namn, personnummer och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Nutribe enligt gällande lagar och förordningar. Hanteringen av personuppgifter beskrivs i sin helhet i Nutribes Personuppgiftspolicy nedan.

7.2. Personuppgiftsansvarig
Nutribe Sweden AB, org.nr. 559138-9894, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

7.3. Dataskyddsförordningen, GDPR
Nutribes behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)
Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

7.4. Behandling
Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems- eller kundnummer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

7.5. Nutribes insamling av personuppgifter
Nutribe samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

 • När du som besökare registrerar dig / blir medlem på någon av våra sajter
 • När du beställer våra nyhetsbrev
 • När du deltar i en av Nutribe arrangerad undersökning, tävling, aktivitet eller marknadsföringsaktivitet

7.6. Ändamål
Dina personuppgifter behandlas för att Nutribe och våra eventuella underleverantörer ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, för att motverka missbruk av våra specialerbjudanden samt för kund- och medlemsadministration. Nutribe kommer även att använda personuppgifterna för att via telefon, e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om Nutribe är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

7.7. Hur länge sparar Nutribe personuppgifterna?
Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Nutribe. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. I annat fall, 5 år enligt 9.1 ovan. Tidsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. Dvs när du väljer att terminera ditt medlemskap. Om du inte är registrerad som medlem på Nutribe, men har godkänt dessa villkor som en effekt av att du deltar vid ett event, fyller i en intresseanmälan, bokningsförfrågan, är med i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet så sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det senaste datum som du interagerade med Nutribe.

Om du valt att aktivt terminera ditt medlemskap sker en s.k. “Avidentifiering”, en datakyddsåtgärs som innebär att dina personuppgifter avidentifieras i den databas de normalt används, men att det finns en nyckel tillgänglig på annat håll.

7.8. Skydda ditt lösenord
Om Nutribe har utfärdat ett konto till dig i samband med din användning av Tjänsterna är du ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra uppgifter som används för att komma åt det kontot. Det är du, och inte Nutribe, som är ansvarig för all aktivitet som inträffar på ditt konto (utom aktivitet som Nutribe har direkt ansvar för som inte utförs i enlighet med dina anvisningar), oavsett om du inte har bemyndigat aktiviteten ifråga. Om du blir medveten om obehörig tillgång till ditt konto, ska du underrätta Nutribe omedelbart. Konton får inte delas och får endast användas av en person per konto.

7.9. Håll dina uppgifter aktuella
Nutribe skickar ibland meddelanden till e-postadressen som har registrerats med ditt konto. Du måste hålla din e-postadress och, i förekommande fall, dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifterna som är förknippade med ditt konto, aktuella. Ett konto kontrolleras av den fysiska eller juridiska person vars e-postadress har registrerats med kontot.

7.10. Inaktivt konto
Nutribe kan säga upp ditt konto och ta bort eventuellt innehåll som finns i kontot om det inte förekommer någon kontoaktivitet (t.ex. inloggning eller betalning) på över 12 månader. Vi kommer emellertid att varna dig via e-post innan vi säger upp ditt konto, så att du får en möjlighet att logga in på ditt konto så att det förblir aktivt.

8. Godtagbara användningsområden

8.1. Ditt ansvar
Du är ansvarig för ditt uppförande, ditt Innehåll och dina kommunikationer med andra personer medan du använder Tjänsterna. Du måste uppfylla följande krav när du använder Tjänsterna:
(a) Du får inte köpa, använda eller komma åt Tjänsterna med syftet att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst eller för något annat konkurrensändamål.
(b) Du får inte använda Tjänsterna på otillbörligt sätt genom att störa deras normala funktion, eller försöka komma åt dem via någon annan metod än genom gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller.
(c) Du får inte kringgå eller försöka kringgå eventuella begränsningar som tillämpas på ditt konto av Nutribe (t.ex. genom att öppna ett nytt konto för att tex komma åt nya gratisdagar genom prova-på dagar eller upprepat nyttjande av en kampanjkod, ett så kallat introduktionserbjudande).
(d) Om du inte har fått skriftligt tillstånd av Nutribe, får du inte skanna eller testa sårbarheten hos något av Nutribes system eller nätverk.
(e) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Nutribe, får du inte använda någon handbok eller något automatiskt system eller programvara för att extrahera eller skrapa data från webbplatser eller andra gränssnitt som våra Tjänster görs tillgängliga genom.
(f) Om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte neka andra åtkomst till eller backkompilera Tjänsterna, eller försöka göra det.
(g) Du får inte överföra något virus, skadlig kod eller andra typer av skadliga program, eller länkar till sådan programvara, genom Tjänsterna.
(h) Du får inte använda Tjänsterna på ett missbrukande eller överdrivet sätt, vilket betyder användning som är avsevärt högre än ett genomsnittligt användningsmönster, och som påverkar Tjänsternas hastighet, svarstider, stabilitet, tillgänglighet eller funktionalitet negativt för andra användare. Nutribe kommer att försöka underrätta dig om missbrukande eller överdriven användning så att du får möjlighet att minska din användning till en för Nutribe godtagbar nivå.
(i) Du får inte använda Tjänsterna för att göra intrång i andras immateriella rättigheter eller för olaglig verksamhet.
(j) Om du inte har fått skriftligt tillstånd från Nutribe, får du inte sälja Tjänsterna vidare eller hyra ut dem.
(k) Om din användning av Tjänsterna kräver att du följer branschspecifika bestämmelser som gäller för sådan användning, är du ensamt ansvarig för att bestämmelserna följs, om inte Nutribe och du har kommit överens om något annat. Du får inte använda Tjänsterna på ett sätt som skulle innebära att Nutribe måste följa sådana branschspecifika bestämmelser utan att först erhålla skriftligt tillstånd från Nutribe. Du får exempelvis inte använda Tjänsterna för att samla in, skydda eller på annat sätt hantera ”skyddade hälsouppgifter” utan att ingå ett separat affärspartneravtal med Nutribe som ger dig sådant tillstånd.
(l) Du får inte registrera konton med användning av ”botar” eller andra automatiserade metoder.
(m) Ditt Innehåll och din användning av Tjänsterna får inte strida mot vår Innehållspolicy.

9. Upphävande och uppsägning av tjänster

9.1. Terminera konto
Du kan terminera ditt konto när som helst genom att mejla oss på info(at)svna.se och i det mejlet be om att få ditt konto terminerat. Ett terminerat konto går inte att återskapa och all data går förlorad för användare/medlem.

9.2. Ytterligare åtgärder
Om Nutribe upphör att tillhandahålla Tjänsterna till dig på grund av att du på upprepat eller flagrant sätt överträder dessa Villkor, kan Nutribe vidta åtgärder för att förhindra att du fortsätter använda Tjänsterna, inklusive genom att blockera din IP-adress.

10. Kakor (cookies)

Här kommer vi förklara vad kakor(cookies) är och hur vi använder oss utav dem. Om du inte redan är bekant med hur kakor fungerar så gå in och läs på vår integritetspolicy vad det är för typ av information som vi samlar in av dig i form av en kaka.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande att ta emot våra kakor från denna sajt. Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi använder oss utav din uppgifter i våra köpvillkor och/eller integritetspolicy.

Ditt godkännande gäller följande domän: svna.se

10.1. Vad är kakor?
Kakor (cookies) är en liten textfil som används för att lagra små bitar av information på. Kakor sparas ned på din/de enheter när du laddat klart en webbsida i din webbläsare. Dessa kakor hjälper vår webbsida att fungera korrekt, göra webbsidan mer säker, erbjuder en bättre användarupplevelse, och hjälper oss att analysera hur vår webbsida fungerar och vad vi kan förbättra för oss och våra användare

10.2 Hur använder vi oss av kakorna?
Som de flesta webbsidor som erbjuder någon form av tjänst, så använder vår webbsida kakor från både första part och tredje part, av olika anledningar. Första part kakor är mestadels nödvändiga för att vår sajt och våra tjänster ska fungera korrekt. Dessa samlar inte in någon personlig information från dig som kund/besökare.

Tredje parts kakor används mestadels för att vi ska förstå hur vår sajt används samt hur det presterar. Det gäller hur du interagerar med webbsidan, håller vår sajt säker genom att sortera bort spam, erbjuda rätt kursmaterial och ge dig som kund/besökare en bättre upplevelse nu och nästkommande interaktioner.

10.3 Vilka kakor använder vi oss utav?
Nödvändiga: Några kakor är nödvändiga för dig som kund/besökare för att du ska kunna nyttja de funktioner och tjänster som vi erbjuder. Dessa kakor tillåter oss att behålla användarsessioner och förhindra säkerhetshot. De samlar inte in eller sparar någon personlig information av dig som kund/besökare. Som ex. dessa kakor tillåter dig att logga in till ditt konto och lägga till produkter till varukorgen samt kunna genomföra ett säkert köp.

Statistik: Dessa kakor sparar information såsom antal besökare på sajten, antal unika besökare, vilka sidor som har blivit besökta, vart ifrån dessa besök kom osv. Denna information hjälper oss att förstå hur webbsidan fungerar och vad vi behöver göra för att förbättra den.

Marknadsföring: Dessa kakor är för att kunna följa upp annonskampanjer som vi har haft på externa sajter och se om de har hjälpt att nå ut med vårt budskap. Det kan även hjälpa oss att inte annonsera mot kunder som redan besökt oss eller genomfört ett köp.

Funktioner: Dessa kakor hjälper till att få funktioner på sajten att fungera korrekt. Det kan ex. vara inbäddade videos, ljudfiler, delningsfunktioner till sociala medier osv.

Preferenser: Dessa kakor hjälper oss att spara dina inställningar såsom språk, adress, namn osv. så att nästa gång du kommer till sajten så behöver du inte ange dem igen.

10.4 Hur kan jag ändra i kakpreferenserna?
Om du bestämmer dig för att ändra dina preferenser vid ett senare tillfälle, så kan du gå in på vår “Integritetspolicy”. Detta kommer att visa godkännande meddelandet igen, och ge dig möjlighet att ändra dina preferenser eller ta bort godkännande helt och hållet.

Utöver detta, så har webbläsarna olika metoder att rensa eller blockera kakor från webbsidorna. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare att blockera/ta bort kakorna. För att ta reda på mer hur du hanterar och raderar kakor kan du besöka: sv.wikipedia.org

Rulla till toppen